Urodził się 9 października 1948 r. w Elblągu. Tam ukończył szkołę podstawową oraz szkołę średnią - Technikum Ekonomiczne. Po studiach prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w roku 1974 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UMK. W latach 1977-1979 odbywał aplikację sądową, zakończoną zdaniem egzaminu sędziowskiego.

Rezultatem kilkuletniego zainteresowania problematyką gospodarki budżetowej była przygotowana rozprawa doktorska na temat parlamentarnej procedury budżetowej, zatytułowana "Rola i funkcje Sejmowej Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów w procesie budżetowym", która została obroniona na Wydziale Prawa i Administracji UMK w roku 1979.

Przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego zdał egzamin radcowski, a także odbył dwukrotnie staż naukowy w Instytucie Ekonomii Wydziału Prawa Uniwersytetu w Ferrarze. Rozprawa habilitacyjna pt. "Kompetencje prawotwórcze rad narodowych w dziedzinie podatków i opłat" (Toruń 1988), po przeprowadzonym kolokwium habilitacyjnym na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu w dniu 17 kwietnia 1989 r. stała się podstawą podjęcia przez Radę Wydziału uchwały w sprawie nadania mu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego mianował go z dniem 9 maja 1990 r. na stanowisko docenta w Zakładzie Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji UMK. Niedługo potem, z dniem 29 listopada 1990 r. został mianowany przez Rektora UMK na stanowisko profesora nadzwyczajnego. W roku 1997 otrzymał tytuł naukowy profesora, a w 1998 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

Zainteresowania naukowe koncentrują się obecnie bez reszty na problematyce prawa podatkowego, a zwłaszcza zasad jego stosowania oraz wykładni. Jego dorobek naukowy przekracza 500 opracowań. Mieści się w nim kilkadziesiąt monografii (autorstwo i współautorstwo), podobna liczba komentarzy do ustaw, ponad 100 artykułów oraz ponad 150 glos do wyroków sądów w sprawach podatkowych.

Dla potrzeb prowadzonych zajęć dydaktycznych napisał samodzielnie bądź we współautorstwie kilkanaście podręczników oraz skryptów uniwersyteckich. Od szeregu lat prowadzi także seminaria doktoranckie w zakresie prawa podatkowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i Uniwersytecie Jagiellońskim. Był promotorem 20 prac doktorskich, a także recenzentem w 39 przewodach doktorskich i 11 habilitacyjnych.

W roku 1991 powierzono mu funkcję kierownika Katedry Prawa Finansów Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji UMK. Funkcje tę pełni do dnia dzisiejszego. Na tymże Wydziale pełnił rozmaite funkcje organizacyjne, m.in. przez dwie kadencje - w latach 1990-1996 - funkcję prodziekana Wydziału. Niezależnie od pracy na Wydziale Prawa i Administracji UMK, prowadził też działalność naukową i dydaktyczną na innych polskich uniwersytetach. Od roku 1994 jest profesorem kontraktowym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie przez 20 lat pełnił funkcję kierownika Zakładu Prawa Finansowego. W latach 1997-2005 r. był także – z krótkimi przerwami - profesorem kontraktowym Uniwersytetu Łódzkiego. Ma stałe kontakty naukowe z Międzynarodowym Biurem Dokumentacji Podatkowej w Amsterdamie.

W latach osiemdziesiątych XX w. kierował Podyplomowym Studium Administracji. Był też autorem koncepcji, a następnie organizatorem Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Natomiast w roku 1996 r. zorganizował na tej uczelni Podyplomowe Studium Skarbowości, którym kierował przez kilka kolejnych lat.

Współpracował wiele lat z samorządem radców prawnych, prowadząc szkolenia dla aplikantów radcowskich z zakresu prawa podatkowego oraz wykłady dla radców prawnych w ramach systemu doskonalenia zawodowego. Ma podobne kontakty z samorządem doradców podatkowych; przez ten ostatni został uhonorowany odznaką Za Szczególne Zasługi dla Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Prowadzi też zajęcia szkoleniowe i bierze udział w konferencjach szkoleniowych dla pracowników aparatu skarbowego, firm audytorskich itp.

Jest zaangażowany w działalność wydawniczą o charakterze naukowym. Rozpoczął w 1992 r. wydawanie czasopisma (kwartalnika, a obecnie dwumiesięcznika) Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, gdzie pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego oraz przewodniczącego Rady Programowej. W latach 1999-2015 był redaktorem naczelnym Kwartalnika Prawa Podatkowego, założycielem i przewodniczącym Rady Programowej e-czasopisma Toruński Rocznik Podatkowy oraz członkiem Rady Programowej miesięcznika Monitor Podatkowy. Był redaktorem naukowym oraz członkiem komitetów redakcyjnych szeregu opracowań książkowych.

Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (European Association of Tax Law Professors), a także Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Jest członkiem Rady Fundacji Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi, a także członkiem Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Był założycielem, a obecnie jest kierownikiem Ośrodka Studiów Fiskalnych na Wydziale Prawa i Administracji UMK.

Napisał wiele opinii o projektach ustaw dla potrzeb Sejmu oraz Senatu R.P. oraz opinii dla Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sadu administracyjnego, Ministerstwa Finansów, a także dla Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Był członkiem Zespołu Rady Legislacyjnej VI kadencji.

W latach 1991 - 1999 był członkiem Komisji Reformy Prawa Karnego - Zespołu d/s. Prawa Karnego Skarbowego. W latach 1997- 2006 był członkiem powołanej przez Ministra Finansów Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Podatkowych. W latach 2014-2015 był przewodniczącym Rady Konsultacyjnej przy Ministrze Finansów. W kadencji 2014-2016 jest członkiem Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułu Naukowego.

W przeszłości pełnił też rozmaite funkcje społeczne, będąc m.in. przewodniczącym Rady Fundacji Odnowy Zabytków miasta Torunia oraz przewodniczącym Stałego Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Toruniu. Był także członkiem rad naukowych rozmaitych instytucji naukowych i oświatowych. Był członkiem Rady Nadzorczej spółki giełdowej Apator S.A.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Senat Uniwersytetu Łódzkiego wyróżnił go w roku 2009 r. tytułem Universitatis Lodziensis Amico. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego.

Wyróżniony medalem Za Zasługi dla Wydziału Prawa i Administracji UMK, Złotą Odznaką Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierowania, Srebrną Odznaką Polskiego Towarzystwa Turystycznego oraz Srebrną Odznaką Akademickiego Związku Sportowego.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa