TEKST JEDNOLITY
z dnia 20 maja 2019r.

TEKST JEDNOLITY
z dnia 20 maja 2019r.

Rozdział 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Nazwa Fundacji

 1. Fundacja pod nazwą „Ubi societas, ibi ius", zwana dalej Fundacją ustanowiona przez:
  Jerzego Strzeżka, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym przed notariuszem Jackiem Nalewajkiem w jego Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 2 lok.33, za numerem repertorium A 12048/2008 z dnia 5 listopada 2008r. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2. Teren działania Fundacji, siedziba, jednostki organizacyjne Fundacji

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. Dla wykonywania swych działań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i filie.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały za granicą.

§ 3. Czas trwania Fundacji

Fundacja jest utworzona na czas nieokreślony.

§ 4. Organ nadzorujący

Organem nadzorującym Fundację jest Minister Edukacji Narodowej.

Rozdział 2 - PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5. Cele i formy działania Fundacji

 1. Celem Fundacji jest:
  1. inspirowanie, wspomaganie i promowanie inicjatyw naukowych, oświatowych, legislacyjnych, dotyczących polskiego prawa;
  2. działanie na rzecz realizacji założeń państwa prawa, upowszechnianie i ochrona praw różnych grup społecznych w tym praw konsumentów,
  3. rozwój i europeizacja polskiego systemu prawa.
 2. Cele statutowe Fundacji realizowane będą poprzez następujące formy działania:
  1. propagowanie zasad racjonalnego tworzenia prawa, w szczególności na rzecz przeprowadzenia reform systemu prawa i usprawniania wymiaru sprawiedliwości, oraz opracowywanie programów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących naruszania zasad państwa prawa w praktyce polskiej i europejskiej,
  2. działalność informacyjną i wydawniczą, w tym prowadzenie tematycznych portali internetowych,
  3. organizowanie, współorganizowanie i finansowanie wykładów, seminariów i konferencji, związanych z celami fundacji oraz gromadzenie danych i informacji z zakresu działalności fundacji,
  4. organizowanie lub współorganizowanie konkursów o tematyce prawniczej dla zainteresowanych tą tematyką studentów niezależnie od wybranego kierunku studiów, celem propagowania adekwatnego do współczesnych warunków społeczno-gospodarczych modelu wyższego wykształcenia, jak również organizowanie lub współorganizowanie konkursów o tematyce prawniczej dla zainteresowanych tą tematyką innych grup społecznych,
  5. tworzenie, finansowanie raportów poświęconych poszczególnym dziedzinom prawa oraz poszczególnym dziedzinom życia społecznego, politycznego, gospodarczego oraz przygotowywanie jak również przedstawianie programów przeciwdziałania patologiom poszczególnych dziedzin życia społecznego,
  6. organizowanie, finansowanie badań dotyczących tworzenia i stosowania prawa oraz ustanawiania stypendiów m.in. dla dzieci, młodzieży, studentów, naukowców,
  7. współpracę z osobami, instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym działalnością Fundacji; oraz propagowanie alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności przez powołanie przy fundacji sądu arbitrażowego.
 3. Dla osiągnięcia swoich celów fundacja może wspierać finansowo i rzeczowo działalność innych podmiotów prawa prowadzących działalność niezarobkową zbieżną z celami Fundacji.
 4. Fundacja może prowadzić odrębnie odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
  1. Fundacja realizuje odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zadań publicznych:
   1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania - wg art. 4 ust. 1 pkt11 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
   2. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym – wg art. 4 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
   3. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - wg art. 4 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
  2. Fundacja realizuje nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zdań publicznych:
   1. działalności charytatywnej - wg art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
   2. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - wg art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
   3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – wg art. 4 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
   4. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - wg art. 4 ust. 1 pkt. 22 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Rozdział 3 - MAJĄTEK FUNDACJI

§ 6. Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji

 1. Majątek początkowy fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 50.000,- . (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.
 2. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota 10.000,- (słownie: dziesięć tysięcy) złotych, jako fundusz celowy działalności gospodarczej.
 3. Fundacja może tworzyć inne fundusze, w tym rezerwowy i celowe, m.in. takie jak stypendialny, na nagrody rzeczowe i finansowe dla laureatów organizowanych konkursów, prac badawczo-rozwojowych, wydawniczy.

§7. Dochody Fundacji

 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
  1. darowizn, spadków i zapisów;
  2. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
  3. dotacji i subwencji osób prawnych;
  4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, ofiarności publicznej;
  5. dywidend i zysków z posiadanych obligacji, akcji i udziałów oraz odsetek od lokat bankowych i innych operacji finansowych;
  6. działalności gospodarczej.
 2. Fundacji zabrania się:
  1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
  2. Przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
  3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
  4. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

§ 8. Sposób dysponowania majątkiem Fundacji

 1. Majątek Fundacji może służyć wyłącznie realizacji działalności statutowej. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz odtwarzanie i powiększanie jej majątku niezbędnego dla realizacji celów statutowych.
 2. Wynagrodzenia uzyskiwane z tytułu prowadzonej działalności nie mogą przekraczać wysokości zapewniającej zwrot kosztów i zapewnienie ciągłości tej działalności w tym nakładów niezbędnych dla realizacji celów.
 3. Dochody z działalności gospodarczej mogą służyć wyłącznie finansowaniu tej działalności i realizacji celów statutowych.
 4. Dywidendy i zyski z posiadanych obligacji, akcji i udziałów oraz odsetek od lokat bankowych i innych operacji finansowych mogą być przeznaczane wyłącznie na finansowanie celów statutowych.
 5. Darowizny, spadki, zapisy, przychody z ofiarności publicznej mogą być przeznaczane na oznaczone cele statutowe zgodnie z decyzją Zarządu, o ile darczyńcy, spadkodawcy lub inni ofiarodawcy nie wskazali określonego celu statutowego.

§ 9. Finanse Fundacji, księgi rachunkowe

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdawczość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej i prowadzona na pełnym lub ograniczonym samodzielnym wewnętrznym rozrachunku. Dotyczy to także odrębnego rachunkowego prowadzenia odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

Rozdział 4 - ORGANY FUNDACJI

§ 10. Organy Fundacji

 1. Organami Fundacji są Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji jest jej organem zarządzającym.
 3. Rada Fundacji jest organem nadzorującym i opiniodawczym w zakresie działalności Fundacji.

§ 11. Sposób powoływania Zarządu

 1. Członkiem pierwszego Zarządu jest Fundator.
 2. Organem uprawnionym do powoływania i odwoływania członków Zarządu, z zastrzeżeniem punktu ust.1 jest Rada Fundacji.
 3. W przypadku, gdy po upływie kadencji Zarządu, nowy jego skład nie został powołany, Zarząd w dotychczasowym składzie spełnia swe funkcje do czasu powołania nowego Zarządu.

§ 12. Skład Zarządu i czas trwania jego mandatu

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu, który kieruje jego działalnością.
 2. Zarząd powołany jest na okres 5 (pięciu) lat. Skład Zarządu określa Rada Fundacji przed dokonaniem wyboru nowego Zarządu.
 3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą wygaśnięcia mandatu, rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu.
 4. Odwołanie członka Zarządu przed upływem mandatu może nastąpić (w każdym czasie w drodze uchwały Rady Fundacji) w przypadku:
  1. złożenia rezygnacji;
  2. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu;
  3. choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;
  4. nienależytego wypełnienia funkcji członka Zarządu;
  5. istotnego naruszenia postanowień Statutu.
 5. Czynności prawnych wobec Prezesa Zarządu w imieniu Fundacji dokonuje oraz zawiera z nim umowy Przewodniczący Rady Fundacji lub powołany przez Radę Fundacji pełnomocnik. Prezes Zarządu Fundacji reprezentuje Fundację przy czynnościach wobec pozostałych członków Zarządu Fundacji.

§ 13 Kompetencje Zarządu

 1. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:
  1. uchwalanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji;
  2. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
  3. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
  4. ustanawianie odznak i medali honorowych oraz przyznawanie ich wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym zasłużonym dla fundacji.
  5. ustalanie wysokości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji;
  6. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji i przedstawianie ich do zatwierdzania Radzie Fundacji;
  7. organizowanie działalności gospodarczej Fundacji;
  8. podejmuje uchwały w sprawie zmian w Statucie, połączenia i likwidacji Fundacji;
  9. dysponowanie dochodami na cele statutowe i zyskiem z działalności gospodarczej;
  10. ustalanie zasad rachunkowości i planu kont oraz tworzenie, znoszenie i gospodarowanie funduszami Fundacji.
 2. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych.
 3. Członkowie Zarządu prowadzą sprawy Fundacji samodzielnie w granicach ustalonych regulaminem Zarządu.

§ 14 Składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:

 1. Prezes Zarządu Fundacji - jednoosobowo,
 2. Dwaj Członkowie Zarządu - działający łącznie,
 3. Członek zarządu i Pełnomocnik - działający łącznie w granicach pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi,
 4. Dwaj Pełnomocnicy - działający łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

§ 15 Rada Fundacji

 1. Ustanawia się Radę Fundacji w składzie od 3 do 9 członków.
 2. Członkowie Rady Fundacji pełnią funkcję honorowo, bez wynagrodzenia.
 3. Członków pierwszej Rady Fundacji i jej pierwszego Przewodniczącego powołuje Fundator.

§ 16 Kadencja i skład Rady Fundacji

 1. Rada Fundacji dokonuje wyboru nowych członków spośród osób, które wspierały finansowo Fundację, bądź w inny sposób oddały istotne zasługi w realizacji celów Fundacji.
 2. Rada Fundacji dokonuje wyboru nowych członków spośród kandydatów przedstawionych przez Zarząd Fundacji.
 3. Radę Fundacji powołuje się na okres 5 (pięciu) lat.
 4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z przyczyn wymienionych w § 12 pkt3 i 4 Statutu.
 5. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady, oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 6. Radę Fundacji Reprezentuje na zewnątrz – Przewodniczący Rady Fundacji – jednoosobowo lub dwaj członkowie Rady Fundacji - działający łącznie.
 7. Członkiem Rady Fundacji nie może być:
  1. członek Zarządu, ani osoba pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. likwidator, kierownik placówki, przedstawicielstwa, zakładu bądź oddziału Fundacji oraz zatrudniony w Fundacji główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inny pracownik podległy bezpośrednio członkowi Zarządu Fundacji,
  3. osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 17. Zadania i kompetencje Rady Fundacji

 1. Do zadań Rady Fundacji należy:
  1. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji;
  2. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
  3. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
  4. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
  5. uchwalanie regulaminu funkcjonowania Zarządu;
  6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, sprawozdania finansowego oraz udzielanie absolutorium;
  7. zatwierdzanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, pracowników biura oraz oddziałów, zakładów, przedstawicielstw i filii Fundacji.
 2. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 3. W posiedzeniach Rady Fundacji bierze udział członek Zarządu Fundacji, o ile zostanie zaproszony do wzięcia udziału w jej pracach lub wezwany do złożenia wyjaśnień.
 4. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być także zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 5. Uchwały Rady Fundacji są podejmowane bezwzględną większością głosów obecnych. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy jej członków w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
 6. Każdy członek Rady Fundacji posiada jeden głos. Osoby wymienione w ust. 4 nie biorą udziału w głosowaniach Rady Fundacji.
 7. Uchwały Rady Fundacji, poza sprawami powoływania i odwoływania członków Zarządu i Rady Fundacji, rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego i udzielania absolutorium, mogą zostać powzięte także w trybie pisemnym poza posiedzeniem Rady. Przedmiotowa uchwała w trybie pisemnym zostaje powzięta kwalifikowaną większością 2/3 wszystkich członków Rady Fundacji.
 8. Rada Fundacji może uchwalić swój regulamin.

§ 18 Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji

Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji obejmuje:

Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych - 26.20.Z
Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych - 28.23.Z
Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania - 46.51.Z
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach- 47.19.Z
Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.41.Z
Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.78.Z
Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.63.Z
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - 47.91.Z
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami- 47.99.Z
Wydawanie książek- 58.11.Z
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - 58.14.Z
Pozostała działalność wydawnicza - 58.19.Z
Działalność związana z oprogramowaniem - 62.01.Z
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki- 62.02.Z
Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - 62.03.Z
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych- 62.09.Z
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - 63.11.Z
Działalność portali internetowych - 63.12.Z
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania- 70.22.Z
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych- 72.20.Z
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana- 74.90.Z
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.B
Działalność organizacji profesjonalnych- 94.12.Z
Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych - 95.11.Z

§ 19 Zakres i formy prowadzenia działalności gospodarczej

 1. Działalność gospodarcza fundacji może być prowadzona tylko w rozmiarach służących celom fundacji.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą poprzez wyodrębnione organizacyjnie i rachunkowo zakłady.
 3. Działalność gospodarczą prowadzoną przez Fundację organizuje i kieruje nią Zarząd Fundacji. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy powołani przez Zarząd Fundacji.
 4. Przedmiot działalności zakładów gospodarczych Fundacji oraz zakres uprawnień i obowiązków dyrektorów zakładów określają regulaminy organizacyjne zakładów, nadane przez Zarząd Fundacji.

Rozdział 5 - ZMIANA STATUTU FUNDACJI

§ 20. Zmiana statutu Fundacji

 1. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.
 2. Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.

Rozdział 6 - POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 21. Połączenie z inną fundacją

 1. Fundacja dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów statutowych może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.

Rozdział 7 - LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 22. Likwidacja Fundacji

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.

§ 23. Sposób likwidacji Fundacji

 1. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd.
 2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
  1. zgłoszenie wniosku do właściwego sądu rejonowego o wpisanie otwarcia likwidacji;
  2. wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia;
  3. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli;
  4. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań;
  5. ściągnięcie wierzytelności. wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji;
  6. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli;
  7. zgłoszenie ukończenia likwidacji do właściwego sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru;
  8. przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.

§ 24.Przeznaczenie środków majątkowych pozostałych po likwidacji Fundacji

Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach statutowych.

 

Zarząd:

Jerzy Strzeżek