Profesor zwyczajny w Uniwersytecie Szczecińskim. Od 1998 r. kierownik Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 1990 – 1996 pełnił funkcję prodziekana, a w latach 1999 – 2005 funkcję dziekana tego Wydziału. Pełnił również inne funkcje, m. in. członka Rady Programowej czasopisma „Edukacja Prawnicza" (w latach 1999-2005); członka Zarządu i skarbnika Niemiecko – Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Edukacji i Współpracy Gospodarczej w Szczecinie (w latach 2002-2006); przewodniczącego Komitetu Programowo – Redakcyjnego Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie (w latach 2006-2010); prorektora ds. organizacji i badań w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie (w latach 2009-2010). Od 2002 r. jest członkiem (współzałożycielem) Międzynarodowego Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej z siedzibą w Białymstoku.  W kadencji 2010-2014 jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Od 2013 r. jest członkiem Rady Naukowej kwartalnika „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu".

Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w 1989 r. na podstawie rozprawy pt. „Instytucje samofinansowania dewizowego jednostek gospodarki uspołecznionej w Polsce", natomiast stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w 1997 r. na podstawie rozprawy pt. „Sytuacja prawna osoby zagranicznej w polskim prawie dewizowym" – również na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 2003 r.

Opublikował ponad 520 prac, w tym 44 książki, a ponadto liczne artykuły, studia i rozdziały w pracach zbiorowych, podręczniki, komentarze systematyczne do ustaw, recenzje. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki prawa finansowego samorządu terytorialnego, prawa podatkowego oraz prawa bankowego i prawa dewizowego. Najważniejsze publikacje z ostatnich lat to: Ustawa o kredycie konsumenckim, Wyd. Lex a Wolters Kluwer Warszawa 2014, ss. 480; Prawo bankowe – komentarz, Wyd. Lex a Wolters Kluwer Warszawa 2013, ss. 1155; Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, Wyd. 2, Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis", Warszawa 2013, ss. 519; Prawo bankowe, Wyd. 4, Wolters Kluwer Warszawa 2011, ss. 570; Prawo finansowe, Wyd. 2, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, ss. 495; Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne,
Wyd. 1, Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis" Warszawa 2010, ss. 397.

Był członkiem Komitetu Redakcyjnego Wielkiej Encyklopedii Prawa, Wyd. 2, Wydaw. Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005, odpowiedzialnym za dział „prawo finansowe i prawo gospodarcze publiczne".

Dotychczas wypromował 14 doktorów nauk prawnych oraz brał udział jako recenzent w ponad 50 przewodach doktorskich, habilitacyjnych oraz postępowaniach o nadanie tytułu profesora.