Marek Górski - prof. dr habil. nauk prawnych, prof. zwycz. Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji, prorektor US ds. nauki i współpracy międzynarodowej, prof. zwycz. Uniwersytetu Łódzkiego w Zakładzie Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji.

Zainteresowania badawcze prof. Marka Górskiego obejmują przede wszystkim nową dziedzinę prawa w postaci prawa ochrony środowiska, zwłaszcza badanie regulacji o charakterze prawno-administracyjnym wykorzystywanych dla osiągania celów ochrony środowiska, także administracyjne prawo ustrojowe i materialne. Jego dorobek naukowy w tym zakresie obejmuje zarówno pozycje książkowe o charakterze monografii, jak i komentarze do ustaw, redakcję i współautorstwo obszernego podręcznika prawa ochrony środowiska (trzykrotnie wydanego), ponad 100 artykułów naukowych, liczne referaty na konferencjach naukowych (w tym międzynarodowych), redakcję szeregu prac zbiorowych o charakterze naukowym. Do dorobku należałoby zaliczyć również publikacje interpretujące i wyjaśniające nowe przepisy związane z ochroną środowiska, dla tej grupy regulacji prawnych bardzo ważne, bowiem stanowiące zwykle pierwsze omówienia, przybliżenia oraz analizy zupełnie nowych rozwiązań. Łączny dorobek obejmuje ponad 300 różnych pozycji. Prof. M. Górski był promotorem kilkunastu rozpraw doktorskich, recenzentem w licznych przewodach profesorskich, habilitacyjnych i doktorskich.

Prowadzone prace badawcze prof. M. Górski wiąże z praktyką, wyprowadzane z tych analiz wnioski i konstatacje wykorzystując w działalności eksperckiej. Brał udział w tworzeniu systemu nowych przepisów o ochronie środowiska, poprzez współuczestniczenie na przełomie wieków w przygotowywaniu projektów nowych aktów prawnych, a następnie poprzez pracę w podkomisjach sejmowych przygotowujących te projekty (ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawy związane z gospodarowaniem odpadami, ustawa prawo wodne czy ustawa o ochronie przyrody). Od kilku kadencji przygotowuje także ekspertyzy dla komisji ochrony środowiska Sejmu RP, pełnił również funkcję doradcy ministra środowiska, przygotowywał szereg projektów aktów nowelizujących. Przez dwie kadencje był członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody, podobnie w Łodzi wojewódzkiej komisji ochrony przyrody, od 2004 roku jest przewodniczącym komisji ds. ocen oddziaływania na środowisko przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska. Od lipca 2014 r. członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska.