Profesor zw. dr hab. nauk prawnych, od 1988 r. zatrudniony na Uniwersytecie Gdańskim, którego jest absolwentem. Od 2004 r. profesor Uniwersytetu Gdańskiego, w 2008 r. otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł naukowy profesora nauk prawnych, od 2009 r. profesor zwyczajny. Od 2001 r. do dnia dzisiejszego: Kierownik Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii. Od 2002 r. do 2004 r. pełnił funkcję Prodziekana, a w latach 2004-2012 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG. Od 2012 r. Dyrektor Muzeum Kryminalistyki na WPiA UG. W latach 2008-2009 Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, adwokat.

Zajmuje się w swojej pracy naukowo-badawczej w szczególności prawem penalnym-karnym oraz szeroko rozumianym prawem represyjnym. Jest autorem ponad stu publikacji naukowych i opracowań o charakterze praktycznym (łącznie ok. 150 artykułów, glos, recenzji, monografii, podręczników i komentarzy publikowanych m.in. w takich wydawnictwach, jak C. H. Beck, Wolters Kluwer, LexisNexis), w tym 19 książkowych (m.in.: Molestowanie seksualne w miejscu pracy,
Sopot 1999; Przestępstwa seksualne, Gdańsk 2001; Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Komentarz, Warszawa 2001; Wstęp do nauki prawa karnego, Gdańsk 2002; Zasady techniki prawodawczej.
Komentarz do rozporządzenia (red. naukowy i współautor), Warszawa 2003; Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2005; Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w prawie polskim i europejskim (współautor); Bydgoszcz 2006; Kara. Podstawy filozoficzne i historyczne, Gdańsk 2007). Współautor Systemu Prawa Karnego, Warszawa, C.H. Beck.

Od grudnia 1996 r. do września 2004 r. współautor i członek zespołu redakcyjnego Systemu Informacji Prawnej LEX wydawnictwa Wolters Kluwer. Członek Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackich przy Ministrze Sprawiedliwości w latach 2006-2007. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi m.in. wykłady z prawa karnego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, oraz zajęcia seminaryjne (promotor przeszło 300 prac magisterskich). W zakresie kształcenia kadry naukowej: jest promotorem 11 rozpraw doktorskich; recenzentem w 10 przewodach doktorskich, 6 habilitacyjnych i w 4 postępowaniach o nadanie tytułu profesora. Brał udział w blisko 80 konferencjach naukowych, w tym 29 międzynarodowych, na których zaprezentował 35 referatów. Ekspert i recenzent Narodowego Centrum Nauki.

Pełnił funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1998-2002. Obecnie Redaktor Naczelny „Gdańskich Studiów Prawniczych - Przegląd Orzecznictwa". Członek towarzystw naukowych: Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego (AIDP) – Association Internationale De Droit Pènal, International Law Association – Polish Branch (ILA) –Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego – Grupa Polska oraz Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, w którym pełni funkcję Członka Rady Naukowej oraz Prezesa Oddziału Gdańskiego.

Za osiągnięcia naukowe odznaczony w 2013 r. przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa