Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK. Ukończył aplikację sądową, jest radcą prawnym. Specjalizuje się w problematyce prawa podatkowego, celnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Autor prawie 300 publikacji z zakresu tej problematyki. Pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Członek Stowarzyszenia – Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Zespołu Eksperckiego do spraw Lokalnego Prawa Podatkowego. Członek kolegiów redakcyjnych Przeglądu Podatkowego, Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego i Kwartalnika Prawa Podatkowego.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa