Prof. dr hab. Piotr Hofmański
Profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego
Sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze

Prof. Piotr Hofmański urodził się 6 marca 1956 r. w Poznaniu w rodzinie lekarza. Dzieciństwo i okres edukacji podstawowej i średniej spędził w Miastku na Pomorzu Środkowym, gdzie przeniosła się jego rodzina. Po maturze zdanej w 1974 roku, rozpoczął studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. Po ich ukończeniu w 1978 r. podjął pracę w Zakładzie Postępowanie Karnego UMK, gdzie pod kierunkiem Prof. dr hab. Wiesława Daszkiewicza, a następnie Prof. dr hab. Andrzeja Bulsiewicza, przygotował i obronił rozprawę doktorską poświęconą zagadnieniu orzekania w procesie karnym o naprawieniu szkody wyrządzonej przez pracownika (1981 r.).

Zawierucha polityczna przełomu 1981/1982 zmusiła go do przeniesienia się na Śląsk, gdzie będąc zatrudniony na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przygotowywał przez następne lata rozprawę habilitacyjną, pracując w Katedrze Postępowania Karnego pod kierunkiem Prof. dr hab. Kazimierza Marszała. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 1990 r., po obronie rozprawy na temat samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego.

Kolejne 10 lat życia zawodowego poświęcił Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, a następnie Uniwersytetowi w Białymstoku, gdzie kierował Katedrą Prawa Karnego. W 1997 r. Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora. Od 2000 r. zatrudniony jest na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie od 2002 r. kieruje Katedrą Postępowania Karnego.

W 1994 r. Piotr Hofmański rozpoczął – równolegle do uniwersyteckiej – także karierę sędziowską. W tymże roku powołano go na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Od 1996 r. zajmował stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Karnej, dodatkowo od 1999 r. pełniąc funkcję Rzecznika Prasowego tego Sądu. Urząd sędziego Sadu Najwyższego złożył w 2015 r. w związku z wybraniem go na stanowisko sędziego Międzynarodowego Trybunału Karnego z siedzibą w Hadze, które piastuje obecnie.

Zainteresowania naukowe Profesora Hofmańskiego koncentrują się na dwóch grupach zagadnień. Pierwsza wiąże się z prawem karnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień proceduralnych i karnomiędzynarodowych. Druga dotyczy ochrony praw człowieka, w szczególności w płaszczyźnie prawnomiędzynarodowej. Z zakresu każdej z tych dziedzin opublikował liczne prace naukowe, w tym monografie, podręczniki, komentarze, studia i artykuły, glosy i inne prace, w liczbie przekraczającej 300.

Najważniejsze prace z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego to książki na temat samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego (1988), świadka anonimowego (1998), europejskiego nakazu aresztowania (2008) oraz komentarze do kodeksu postępowania karnego (najnowsze, trzytomowe wydanie – 2011-2012) oraz kodeksu karnego (najnowsze wydanie – 2016). Ukoronowaniem jego działalności naukowej w dziedzinie prawa karnego jest objęcie redakcji naczelnej 18-tomowego Systemu Prawa Karnego Procesowego, którego pierwsze tomy ukazały się drukiem w latach 2013 – 2015; kolejne planowane są na lata 2016-2018.

Wśród prac z zakresu ochrony praw człowieka wymienić należy liczne książki traktujące o ochronie praw człowieka w procesie karnym (1993, 1994, 1995, 1997) oraz komentarz do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (dwutomowe wydanie - 2010 - 2011).

W jego dorobku naukowym znajdują się liczne prace publikowane za granicą w językach angielskim i niemieckim.

Wielokrotnie odbywał staże naukowe oraz pobyty studyjne w placówkach naukowych Niemiec, Holandii, Stanów Zjednoczonych i Australii. Bywał aktywnym uczestnikiem wielu konferencji i seminariów, w tym międzynarodowych; wielokrotnie wykładał też na uniwersytetach zagranicznych w Niemczech, Francji, Austrii, Holandii, Włoszech, USA i Australii.

Poza działalnością naukową i orzeczniczą, znaczące są także inne krajowe i międzynarodowe pola jego działalności. Należy do nich udział w pracach wielu komisji kodyfikacyjnych; ostatnio, od 2009 r. do 2013 r. był zastępcą przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, kierując zespołem procesowym tej Komisji. Od 2013 do chwili objęcia funkcji sędziego MTK w 2015 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Ponadto, od 2005 r. uczestniczył dorywczo w pracach Komitetu Doradczego ds. Prawa Europejskiego przy Ministrze Sprawiedliwości. Wielokrotnie uczestniczył też w pracach parlamentarnych w charakterze eksperta. Na polu europejskim brał udział w pracach licznych grup eksperckich Rady Europy (Reflection Group on developments in international cooperation in criminal matters – 2001-2002 oraz Committee of Experts on Transnational Justice – 2004-2006).

W 2016 r. uhonorowany został akademicką godnością Ambasadora Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu.

Biegle włada językami angielskim i niemieckim. Jest żonaty; ma trzy córki (w wieku 256, 13 i 4 lata).

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa