NAWORSKI ZBIGNIEW urodził się w Brodnicy 12 lutego 1951 r. Tam też ukończył szkołę podstawową i Liceum Ogólnokształcące. Po zdaniu matury w latach 1969 – 1973 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, które ukończył z oceną bardzo dobrą. Prace magisterską na temat funkcjonowania sejmu Rzeczypospolitej w latach 1935 – 1939 obronił w Katedrze Historii Państwa i Prawa Polskiego pod kierun-kiem prof. Henryka Olszewskiego.

Po dobyciu obowiązkowej wówczas rocznej służby wojskowej podjął pracę w Katedrze Historii Państwa i Prawa Polskiego na Wydziale Prawa i Administracji UMK, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego.

W 1983 r. obronił na tymże Wydziale prace doktorską pt. „Sejmik generalny Prus Królewskich w okresie panowania Wazów. Struktura i tok obrad” przygotowaną pod kierunkiem prof. Ryszarda Łaszewskiego.

W listopadzie 2004 r. pomyślnie zakończył postępowanie habilitacyjne na podstawie publi-kacji „Szlachecki wymiar sprawiedliwości w Prusach Królewskich (1454 – 1772). Organizacja i funkcjonowanie” i uzyskał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie historii państwa i prawa polskiego, zatwierdzony w roku następnym przez CKK.

Od 1 lipca 2008 r. zatrudniony na stanowisku profesora UMK.

W swoich badaniach naukowych koncentruje się na dwóch obszarach badawczych:
- problematyce ustrojowo-prawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze szczególnym uwzględnieniem ustroju i prawa Prus Królewskich od czasu powstania do końca istnienia tej prowincji;
- historii administracji europejskiej , a zwłaszcza biurokracji od czasów monarchii absolutnej ze szczególnym uwzględnieniem ziem polskich od czasów stanisławowskich po koniec Polski Ludowej, zwłaszcza  historii urzędników i prawa urzędniczego;

W ramach zajęć dydaktycznych prowadził i prowadzi wykłady z różnych przedmiotów, zarówno kursowych – obligatoryjnych wynikających z programu studiów prawniczych i administracyjnych, jak i fakultatywnych o charakterze monograficznym.

Dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK

Członek Zarządu Towarzystwa Naukowego w Toruniu
Członek rady naukowej czasopisma Acta Universitatis Wratislawiensis, Prawo
Członek rady naukowej czasopisma Studia Orientalne
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wydawniczej

Od 1  I 2006 r. do 31 XII 2012 r. Przewodniczący Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów UMK
W latach 2004 – 2010 członek Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w  Toruniu; w latach 2001 – 2012 członek Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej na obszarze Rady Okresowej Izby Adwokackiej w Toruniu
Członek Wydziałowej Komisji ds. stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich w latach 2008-2014
Kierownik Katedry Historii Pastwa i Prawa Polskiego

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa