Dr hab. Jerzy Stelmasiak prof. nadzw. UMCS w Lublinie urodzony 1 czerwca 1956 r. w Lublinie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie (1978 r.), doktor nauk prawnych (1985 r.), doktor habilitowany nauk prawnych (1995 r.), profesor nadzwyczajny UMCS w Lublinie (1999 r.) w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji UMCS. W latach 2001 r. – 2013 r. Dyrektor Instytutu Administracji i Prawa Publicznego UMCS. Od 1997 r. jest sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Dorobek naukowy prof. Jerzego Stelmasiaka obejmuje trzy samodzielne monografie, współautorstwo kilkunastu opracowań książkowych o charakterze monograficznym, jak i komentarzy oraz ponad 100 prac naukowych. Główne jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół materialnego prawa administracyjnego, a w szczególności prawnej ochrony środowiska oraz miejscowego planowania przestrzennego, a także obszarów specjalnych o charakterze ekologicznym. Świadczy o tym autorstwo w tym zakresie rozdziału XII tomu VII pt. „Prawo administracyjne materialne" w Systemie Prawa Administracyjnego oraz rozprawa habilitacyjna pt. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawny środek ochrony środowiska", Lublin 1994, która otrzymała w 1996 r. nagrodę indywidualną Ministra Edukacji Narodowej. Ponadto prof. Jerzy Stelmasiak był promotorem jedenastu rozpraw doktorskich z których sześć dotyczyło prawnej ochrony środowiska, tworząc w ten sposób lubelską szkołę ochrony środowiska.

Profesor Jerzy Stelmasiak jest członkiem polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Ochrony Środowiska oraz jako sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Sędziów Ochrony Środowiska Unii Europejskiej.