Prof. zw. dr hab., dr. h. c. Janusz Symonides - Profesor prawa (specjalizacja w zakresie prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych); absolwent Wydziału Dyplomatyczno ­ Konsularnego SGSZ 1959, Warszawa; doktor prawa 1963 UMK, Toruń; doktor habilitowany prawa międzynarodowego 1968; Uniwersytet A. Mickiewicza Poznań; prof. nadzwyczajny prawa 1973; prof. zw. prawa 1980; doktor honoris causa Instytutu Systemów Międzynarodowych, Uniwersytet Windsor, Kanada; członek rzeczywisty Akademii Nauk Pedagogicznych i Społecznych w Moskwie 1994, członek honorowy Centrum Studiów Międzynarodowych w Bogocie 1980.

Studia zagraniczne: University College, Londyn, 1964 ­- 1965; uczestnictwo w sesjach Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego 1963, 1965; dyplom ośrodka badań nad prawem międzynarodowym, Haska Akademia Prawa Międzynarodowego 1965; visiting professor ­ Columbia University 1974 i 1989, Uniwersytet w Pittsburghu, 1983, Uniwersytet Albrechta w Kilonii, 1985.

Funkcje i stanowiska: kierownik katedry prawa międzynarodowego 1968 -­ 1973; dyrektor Instytutu Nauk Prawno­Ustrojowych 1971 -­ 1973; prorektor 1969 -­ 1973, UMK Toruń; zastępca dyrektora 1973 ­- 1980 i dyrektor 1980 -­ 1987 Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Warszawa; delegat Polski na III Konferencję Prawa Morza 1974 -­ 1981; distinguished scholar 1987 -­ 1989, Institute East ­ West Security Studies; dyrektor Departamentu Praw Człowieka, Demokracji i Pokoju UNESCO 1989 ­- 2000, Paryż; profesor w ISM UW 1984 - 1987 i 1999-2011 roku, profesor w ISM UMK 2000-2010, profesor w Społecznej Akademii Nauk od 2009; członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych od 2002; ekspert do spraw mechanizmu ludzkiego wymiaru OBWE 2003 – 2007; arbiter i koncyliator konwencji o prawie morza od 2004;  członek polskiej grupy arbitrów w Stałym Trybunale Arbitrażowym od 2005, członek komisji kodyfikacyjnej prawa morskiego przy Radzie Ministrów RP od 2008; członek międzynarodowego jury UNESCO Nagrody
za promocję kultury praw człowieka 2008 – 2012; członek Trybunału Arbitrażowego w sprawie Arctic Sunrise od 2013; członek wielu rad naukowych i kolegiów redakcyjnych w kraju i zagranicą.

Dydaktyka: wykłady, seminaria magisterskie i doktoranckie na UMK, UW, w Akademii Dyplomatycznej MSZ i szkołach prywatnych (był promotorem 850 prac magisterskich i 19 doktorskich). Wykłady w Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego na temat prawa morza, 1988; na Seminarium w Salzburgu, 1989; w Ośrodku Uniwersyteckim w Dubrowniku, 1985, 1987 i 1990; w Międzynarodowym Instytucie Prawa Człowieka w Strasburgu, 1993; w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Prawa Międzynarodowego w Salonikach, 1998; na Uniwersytecie Letnim Praw Człowieka w Genewie w 1998, 1999 i 2000.  Ponadto wykłady na uniwersytetach i w ośrodkach naukowych w kilkunastu krajach. Uczestnik ponad 350 konferencji, seminariów i sympozjów krajowych i zagranicznych.

Dorobek naukowy obejmuje ponad 590 publikacji naukowych w tym 48 monografii, podręczników materiałów, dokumentów, monografii i zbiorów dokumentów z zakresu prawa morza, praw człowieka, teorii prawa międzynarodowego, terytorium, organizacji międzynarodowych uniwersalnych i europejskich, problemów bezpieczeństwa i rozbrojenia, problemów globalnych. Wybrane publikacje: Kontrola międzynarodowa,
PWN, Toruń 1963; Zasada efektywności w prawie międzynarodowym, Wydawnictwa UMK, Toruń 1967; Terytorium państwowe w świetle zasady efektywności, PWN, Toruń 1971; Nowe prawo morza, PWN, Warszawa 1986; La Déclaration universelle des droits de l'homme ; 40e anniversaire – 1948-1988, (współ. M. G. Johnson), UNESCO, Paris 1991, (również w jęz. angielskim, bułgarskim, koreańskim, hiszpańskim, rosyjskim); Human Rights: New Dimension and Challenges, (red.) (tłumaczony na jęz. francuski, japoński, portugalski i bułgarski); Ashgate, 1998; Human Rights: Concept and Standards, (red.); Ashgate; 2000; A Guide to Human Rights: Institutions, Standards, Procedures (współ. V. Volodin), UNESCO, Paris 2001; Human Rights: International Protection, Monitoring, Enforcement, (red.); Ashgate; 2003; Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006; Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych (współred. M. Sułek), WUW, Warszawa 2009; Świat wobec współczesnych
wyzwań i zagrożeń, (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010; Prawo międzynarodowe publiczne (współ. R. Bierzanek), Wydawnictwa Prawnicze Lexis Nexis, (wcześniej PWN) Warszawa 1985 - 2013.

Nagrody: Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki III st. 1968, II st. 1972, I st. 1977; Nagroda I st. Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych 1987; Nagroda indywidualna Ministra Edukacji i Sportu 2005; Nagroda Prof. F. Ryszki, 2008; wiele nagród rektora UW i UMK. Odznaczenia: Medal Komisji Edukacji Narodowej; Medal Złoty za Długoletnią Służbę; Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Oficerski, Krzyż Komandorski OOP.