Prof. Jacek Matuszewski urodzony w Poznaniu, absolwent III LO im. Marcina Kasprzaka (dziś Jana Kantego), karierę zawodową związał z Uniwersytetem Łódzkim, gdzie ukończył studia prawnicze (studiował też historię), doktoryzował się (1976) i habilitował (1983). Od 1992 r. profesor zwyczajny. Od 1985 r. kieruje Katedrą Historii Państwa i Prawa Polskiego. W latach 2000-2012 kierował Katedrą Historii Ustroju i Prawa Polskiego w Akademii Leona Koźmińskiego.

Promotor 6 doktorów, recenzent w postępowaniach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich, twórca Studiów z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, członek komitetów redakcyjnych, uczestnik życia samorządowego Łodzi.

Swoje zainteresowania naukowe poświęcił mediewistyce polskiej (m.in. monografie: Zastaw nieruchomości w polskim prawie ziemskim do końca XV stulecia [1979], Przywileje i polityka podatkowa Ludwika Węgierskiego w Polsce [1983]‏, Postanowienia i realizacja ustawodawstwa zastawnego sejmów egzekucyjnych [1986], Vicinia id est... Poszukiwania alternatywnej koncepcji staropolskiego opola [1991]), sięgał też do zagadnień współczesności (Opodatkowanie posiadania psów czyli Płacz ze śmiechu wokół budy. Studium obyczajowo-prawne [2002] czy: Józef Matuszewski. Pasja nauki. Cena pasji [2014] i podejmował bardzo wcześnie zagadnienia związane z technologią cyfrową w naukach społecznych i humanistycznych (np.: Głupstwo stulecia: komputer dla humanisty [1993], O możliwościach i nieodzownej potrzebie zastosowania w naukach historycznych maszyny zwanej komputerem [1995], jak i w praktyce (np. Podpis w prawie polskim – przedstawienie wątpliwości [2004]).