Dorota Pyć (ur. 29 III 1971 Gdynia), prawnik. W 1990 roku ukończyła III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, w 1995 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1995 roku doktorantka na tym Wydziale, od 17 VI 2000 doktor nauk prawnych w zakresie prawa na podstawie przygotowanej w Katedrze Prawa Morskiego rozprawy „Wpływ zasady zrównoważonego rozwoju na ochronę środowiska i zasobów naturalnych w obszarze Morza Bałtyckiego". Od 1 X 2000 roku adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 17 IX 2012 roku doktor habilitowana, od 1 III 2013 zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Gdańskiego.

Specjalistka w zakresie prawa morza, prawa morskiego oraz prawa ochrony środowiska. Autorka m.in. monografii „Prawo zrównoważonego rozwoju" (2006), oraz rozprawy habilitacyjnej „Prawo Oceanu Światowego. Res usus publicum" (2011). Jest współredaktorem i współautorem Leksykonu Prawa Morskiego. 100 podstawowych pojęć(2013) oraz Leksykonu Prawa Międzynarodowego Publicznego. 100 podstawowych pojęć (2012). Autorka m.in. artykułów: „Filozofia prawa zrównoważonego rozwoju" (Gdańskie Studia Prawnicze 2007), „Efektywność środków ochrony w obszarach morskich o szczególnej wrażliwości" (Prawo Morskie 2008), „Odpowiedzialność za bezpieczeństwo statków i środowiska zgodnie z wymaganiami kodeksu zarządzania bezpieczeństwem (Kodeksu ISM)" (Gdańskie Studia Prawnicze 2013).

Od 2000 roku członkini Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk, od 2010 roku wiceprzewodnicząca tej Komisji. W 2008 roku Prezes Rady Ministrów RP powołał ją na członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego. 4 IX 2013 roku powołana przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odpowiedzialnego za gospodarkę morską. 28 XI 2013 roku powołana przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek Ministra Infrastruktury i Rozwoju, na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odpowiedzialnego za gospodarkę morską.

Od 12 VI 2013 roku członek-założyciel Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego. Od 3 II 2014 roku członek Polskiego Towarzystwa Nautologicznego.Od 2011 roku członek powołanej przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego Międzywydziałowej Komisji ds. Realizacji Polityki Morskiej. Współpracuje ze studentami stowarzyszonymi w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa (ELSA) w zakresie patronatu naukowego i organizacji międzynarodowych i ogólnopolskich morskich konferencji naukowych.