Ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński Urodzony 4 grudnia 1966 r. w Zgierzu. Świecenia kapłańskie przyjął w Katedrze Łódzkiej dnia 25 maja 1991 r. W roku 1991 uzyskał tytuł magistra teologii w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W roku 1997 przestawił i obronił pracę doktorską napisaną pod kierunkiem O. Prof. Manuela Arroba Conde pt.: „Il rapporto tra i diversi mezzi di prova nelle cause matrimoniali per immaturità affettiva" (Relacje pomiędzy poszczególnymi środkami dowodowymi w sprawach małżeńskich prowadzonych z tytułu niedojrzałości emocjonalnej), uzyskując tytuł doktora obojga praw Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie.

W roku 1999 został mianowany sędzią Trybunału Archidiecezji Łódzkiej, a w roku 2000 po zrzeczeniu się urzędu przez poprzednika Oficjałem Trybunału Archidiecezji Łódzkiej, obecnie Trybunału Metropolitalnego Łódzkiego.

W 2004 r. decyzją Rady Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego na podstawie ogólnego dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej pt. „Exclusio boni fidei jako symulacja zgody małżeńskiej (kan. 1101 § 2 KPK)".

Postanowieniem z dnia 30 grudnia 2009 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński nadał mu tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Kanonicznego Prawa Administracyjnego i Prawa o Dobrach Doczesnych Kościoła w UKSW w Warszawie. Jest profesorem zwyczajnym UKSW w Warszawie (Wydział Prawa Kanonicznego) i Uniwersytetu Łódzkiego (Wydział Prawa i Administracji).

Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Kanonistów, Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, a od 2013 r. członkiem Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów naukowych.
Jest autorem 5 monografii książkowych oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu prawa kanonicznego, w szczególności zaś z zakresu kanonicznego prawa małżeńskiego i procesowego.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa