Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Studiów Podyplomowych Prawa i Ekonomii Unii Europejskiej oraz Harvard Business School. Posiada uprawnienia radcy prawnego. Autor i współautor licznych publikacji dotyczących prawa finansowego i nadzoru bankowego. W latach 1994-2007 wykładowca studiów podyplomowych w Polskiej Akademii Nauk, na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Finansów. Wieloletni pracownik Narodowego Banku Polskiego – Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, gdzie przez osiem lat kierował Biurem Inspekcji, odpowiedzialnym za czynności kontrolne w bankach, oddziałach banków zagranicznych i instytucji kredytowych w Polsce, w tym w szczególności systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej. Członek Komitetu Sterującego GINB ds. wdrożenia Nowej Umowy Kapitałowej Bazylea II odpowiedzialny za kontrolę modeli ryzyka, ryzyka operacyjnego i standardów rachunkowości. Członek Zespołu ds. budowy systemu zarządzania ryzykiem w NBP. W latach 2010-2011 członek Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, gdzie nadzorował system zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz kontrole i monitoring banków korzystających z pomocy finansowej Funduszu. W latach 2008-2010 Dyrektor Zarządzający ds. Audytu w Grupie PZU. Na tym stanowisku odpowiadał za opracowanie i wdrożenie nowego systemu kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego a także nadzorował działalność audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej w PZU SA i PZU Życie SA. Z dniem 19 marca 2012 roku powołany do Zarządu PZU Życie SA, gdzie odpowiada za obszar zarządzania ryzykiem, reasekuracji, Compliance i bezpieczeństwa.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa