Kinga Bączyk-Rozwadowska jest doktorem nauk prawnych i adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w prawie medycznym, prawie cywilnym (odszkodowawczym) oraz prawie konsumenckim. Jest autorką monografii pt. „Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy leczeniu” (Toruń TNOiK 2007 - wyd. I, Toruń TNOiK 2013 - wyd. II) oraz wielu artykułów i glos z dziedziny prawa medycznego oraz prawa cywilnego. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Medycznego (European Association for Health Law).

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa